ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2009

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆ
ಸಂಪುಟ-
ಅದಿಕಾಲ
ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮಾಜ್ಯ ಕಾಲದವರೆಗೆ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆ

ಸಾದುಗೆ ಸಾದು
ಮಾದುರ್ಯಮ್ಗೆ ಮಾದುರ್ಯಂ
ಬಾದಿಪ್ಪ ಕಲಿಗೆ
ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತನ್
ಮಾದುವನೀತನ್ ಪೆರನಲ್ಲ ||

ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಮದುರ ಗುಣ
ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮದುರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವವನು .
ತೊಂದರೆಪಡಿಸುವ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದುಷ್ಟರಂತೆ ಕಾಣಿಸುವವನು.
ಈತನು ಅಸಾಮಾನ್ಯನಾದ ಮಾದುವನೇ ಆಗಿರುವನು.